การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : Blended Learning Management to Develop Learning Skills in 21st Century

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
 
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก
 

หน้าหลัก

 
 
 

รายวิชาที่มีอยู่


 • ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล การจัดทำรายงาน การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ภัยคุกคาม ความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ศึกษาความเป็นมา โครงสร้างประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูป ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการโปรแกรม สำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน • ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล การเข้าถึงสื่อดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ ความ มั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

 • ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อประสมประเภทข้อความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์การ ใช้โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ เวกเตอร์ สร้างภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อภาพวีดิโอ การแปลงไฟล์ภาพ และวีดิโอ อินโฟกราฟิกส์ หลักการออกแบบ การผลิต การนำเสนอการประยุกตใช้สื่อประสม
 • สังคมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับสังคมดิจิทัล โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการกีฬาและในชีวิตประจำวัน ภัยคุกคาม อาชญากรรม การระราน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต
 • หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบและคุณลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี ดิจิทัล การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานและการ จัดการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและใช้ได้อย่างปลอดภัย แนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสมัยใหม่
 • ศึกษาความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบกับชีวิตและสังคม การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน การใช้อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย วิธีสืบค้นข้อมูลความรู้ ข่าวสาร การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงาน การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน


 • เป็นรายวิชาที่เน้นการศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี นัวตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร พัฒนาการของนัวตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การสร้าง การประยุกต์ใช้ การประเมินและการปรับปรุงนัวตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้


 • เป็นรายวิชาที่ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและหลักการการสัมมนาทางการศึกษา รูปแบบของการสัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษา


 • เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาไทย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดีและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลงตามโลกสังคมยุคศตวรรษที่ 21 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครูในการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 • เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง [Higher Order Thinking Skills: HOTS]

 • เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถด้านทักษะการรู้สารสนเทศ [Information Literacy Skills: ILS]


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAsst.Prof.Dr.Nuanphan Chaiyama
แจ้งการเข้าสู่ระบบเรียน Online
โดย Asst.Prof.Dr.Nuanphan Chaiyama - เสาร์, 28 ธันวาคม 2019, 10:48AM
 
นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้กรุณาติดต่อกลับได้ที่ dr.neeon@gmail.com

 
 
Skip ปฏิทิน
 

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันนี้ อาทิตย์, 13 มิถุนายน 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
 
Skip สมาชิกออนไลน์
 

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี