การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ในศตวรรษที่ 21 : Blended Learning Management to Develop Learning Skills 21st Century

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip LoginSkip Main Menu
 
 

Available Courses

  • ศึกษาความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบกับชีวิตและสังคม การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน การใช้อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย วิธีสืบค้นข้อมูลความรู้ ข่าวสาร การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงาน การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน


  • หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบและคุณลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสมัยใหม่


  • เป็นรายวิชาที่เน้นการศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี นัวตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร พัฒนาการของนัวตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การสร้าง การประยุกต์ใช้ การประเมินและการปรับปรุงนัวตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้

  • ศึกษาความเป็นมา โครงสร้างประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูป ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการโปรแกรม สำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน


  • เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีผลกับชีวิตและสังคม รู้ถึงวิธีการในการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูและการจัดทำรายงาน รวมถึงการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  • เป็นรายวิชาที่ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและหลักการการสัมมนาทางการศึกษา รูปแบบของการสัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษา


  • เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาไทย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดีและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลงตามโลกสังคมยุคศตวรรษที่ 21 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครูในการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  • เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง [Higher Order Thinking Skills: HOTS]

  • เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถด้านทักษะการรู้สารสนเทศ [Information Literacy Skills: ILS]


  • สังคมดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัลโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการกีฬาและในชีวิตประจำวันภัยคุกคามความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต


ข่าวและประกาศ

Picture of Asst.Prof.Dr.Nuanphan Chaiyama
แจ้งการเข้าสู่ระบบเรียน Online
by Asst.Prof.Dr.Nuanphan Chaiyama - Saturday, 28 December 2019, 10:48 AM
 
นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้กรุณาติดต่อกลับได้ที่ dr.neeon@gmail.com

 
 
Skip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 Today Saturday, 4 July 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Skip Online Users
 

Online Users

(last 5 minutes)
None