การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ในศตวรรษที่ 21 : Blended Learning Management to Develop Learning Skills 21st Century

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip LoginSkip Main Menu
 
 

Available Courses


  • ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล ความฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล การเข้าถึงสื่อดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ ความ มั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

  • หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ประกอบและคุณลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี ดิจิทัล การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานและการ จัดการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและใช้ได้อย่างปลอดภัย แนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อดิจิทัลสมัยใหม่
  • ศึกษาความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบกับชีวิตและสังคม การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน การใช้อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย วิธีสืบค้นข้อมูลความรู้ ข่าวสาร การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงาน การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน

  • ศึกษาความเป็นมา โครงสร้างประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูป ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการโปรแกรม สำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน  • เป็นรายวิชาที่เน้นการศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี นัวตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร พัฒนาการของนัวตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การสร้าง การประยุกต์ใช้ การประเมินและการปรับปรุงนัวตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้


  • ศึกษาความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบกับชีวิตประจำวันและสังคม วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดทำรายงาน การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การนำสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวัน


  • เป็นรายวิชาที่ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและหลักการการสัมมนาทางการศึกษา รูปแบบของการสัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษา


  • เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาไทย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดีและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลงตามโลกสังคมยุคศตวรรษที่ 21 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครูในการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  • เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง [Higher Order Thinking Skills: HOTS]

  • เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถด้านทักษะการรู้สารสนเทศ [Information Literacy Skills: ILS]


ข่าวและประกาศ

Picture of Asst.Prof.Dr.Nuanphan Chaiyama
แจ้งการเข้าสู่ระบบเรียน Online
by Asst.Prof.Dr.Nuanphan Chaiyama - Saturday, 28 December 2019, 10:48 AM
 
นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้กรุณาติดต่อกลับได้ที่ dr.neeon@gmail.com

 
 
Skip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 Today Friday, 10 July 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Skip Online Users
 

Online Users

(last 5 minutes)
None